בתמורה למיליון שקלים: אב-גד רוכשת 80% ממתחם פינוי-בינוי ברמלה שצפוי להכניס לה 530 מיליון שקל

פרויקט "שערי העיר" נרכש מהיזם שרלי טטרויה, וצפוי לכלול כ-530 יחידות דיור חדשות, לצד 2,500 מ"ר שטחי מסחר • נכון למועד זה 73% מהדיירים בפרויקט כבר חתמו על הסכם הפינוי-בינוי

הדמיית פרויקט שערי העיר רמלה (אורבך הלוי משרד אדריכלים)
הדמיית פרויקט שערי העיר רמלה (אורבך הלוי משרד אדריכלים)

חברת אב-גד הודיעה היום (ד') כי התקשרה עם צד שלישי – היזם שרלי טטרויה - באמצעות חברה בשליטתו בהסכם לרכישת מניות המהוות 80% מהון המניות המונפק והנפרע של פרויקט "שערי העיר" ברמלה, זאת תמורת כמיליון שקל בלבד. מחיר המכירה בולט במיוחד לנוכח העובדה שרוב הדיירים כבר חתמו על ההסכם – וכי החברה מעריכה כי ההכנסות הכוללות ממנו יהיו כ-665 מיליון שקל.

בכוונת חברת הפרויקט ליזום ולקדם את תכנון והקמת הפרויקט, בכפוף לאישור תב"ע שאותה תקדם בשטח 4346, שיכלול הריסה של שמונה בניינים ובית כנסת קיימים, והקמתם של ארבעה בניינים על גבי קומת מסחר ובית כנסת חדשים, אשר על פי התכנון צפויים לכלול בסך הכול כ-530 יחידות דיור"

"חברת הפרויקט התקשרה בהסכם לפינוי-בינוי עם חלק מבעלי הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 467 בגוש 4346 ברחוב הרצל ברמלה", כך מעדכנת החברה. "בכוונת חברת הפרויקט ליזום ולקדם את תכנון והקמת הפרויקט, בכפוף לאישור תב"ע שאותה תקדם בשטח 4346, שיכלול הריסה של שמונה בניינים ובית כנסת קיימים, והקמתם של ארבעה בניינים על גבי קומת מסחר ובית כנסת חדשים, אשר על פי התכנון צפויים לכלול בסך הכול כ-530 יחידות דיור (מתוכן 116 יחידות דיור שייכות לבעלי הזכויות במקרקעין) וכן כ-2,500 מ"ר שטחי מסחר".

עוד מציינת החברה כי נכון למועד זה, חתמו כ-73% מכלל בעלי הזכויות במקרקעין על הסכם לפינוי-בינוי. נציין כי הפרויקט המדובר נמצא לא רחוק מפרויקט הפינוי-בינוי בשדרות הרצל, במסגרת תמל/2032, שתכלול 610 יחידות דיור ועוד 11,000 מ"ר שטחי מסחר.

"החברה והיזם התקשרו בהסכם הלוואה שלפיו תעניק החברה ליזם הלוואה בהתאם לסכום המס
הכולל שיידרש היזם לשלם, אם יידרש, ועד לסכום של 300,000 אלף שקל", הוסיפה אב-גד בהודעתה. "יובהר, כי סכום ההלוואה ליזם הינו חלק מהתמורה עבור המניות הנרכשות. אם יבוטל הסכם רכישת המניות, מכל סיבה שהיא, לרבות אי קיום התנאים המתלים, מתחייבים הצדדים להגיש הודעת ביטול לרשות המיסים המוסמכת והיזם יפרע את ההלוואה לחברה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד השבת המס ששילם. 

סכום ההלוואה ליזם הינו חלק מהתמורה עבור המניות הנרכשות. אם יבוטל הסכם רכישת המניות, מכל סיבה שהיא, לרבות אי קיום התנאים המתלים, מתחייבים הצדדים להגיש הודעת ביטול לרשות המיסים המוסמכת והיזם יפרע את ההלוואה לחברה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד השבת המס ששילם"

בכפוף לקבלת החלטת ועדה מקומית בתנאים להיתר הראשון של הפרויקט (לרבות היתר חפירה ודיפון),ובכפוף לחתימת הרוב החוקי הדרוש מבין בעלי הדירות על הסכמי פינוי-בינוי, תשלם חברת הפרויקט ליזם דמי ייזום בסך כולל של כ-850,000 שקל בגין פעולות ייזום, ניהול ושיווק שביצע עבור חברת הפרויקט עד למועד חתימת הסכם רכישת המניות.

הסכם רכישת המניות מותלה בקיומם של תנאים מצטברים, אשר נדרשים להתקיים בתוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על ההסכם: היזם ימציא לחברה אישור מנציגות בעלי הזכויות במקרקעין, בשם בעלי הזכויות במקרקעין, מאומת על ידי בא כוחם כי נתנו את הסכמתם למכירת המניות לחברה; אישור מבא כוח בעלי הזכויות במקרקעין כי ההסכמים עם בעלי הזכויות במקרקעין בתוקף וכי ניתנה הסכמת הנציגות למכירת המניות לחברה; תוספת/תיקון להסכם עם האדריכלים שלפיו חברת הפרויקט תשלם לאדריכלים סך של עד חצי מיליון שקל.

אם לא יושלמו כל התנאים המתלים בתוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על הסכם רכישת המניות, החברה תהא רשאית להאריך את מועד השלמת התנאים בשלושה חודשים נוספים, וזאת בהודעה בכתב. לא הושלמו כל התנאים גם לאחר המועד הנדחה, רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על ביטול הסכם רכישת המניות"

אם לא יושלמו כל התנאים המתלים בתוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על הסכם רכישת המניות, החברה תהא רשאית להאריך את מועד השלמת התנאים בשלושה חודשים נוספים, וזאת בהודעה בכתב. לא הושלמו כל התנאים גם לאחר המועד הנדחה, רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על ביטול הסכם רכישת המניות. במקרה של ביטול ההסכם כאמור כתוצאה מאי קיום התנאים המתלים, הצדדים לא יהיו חייבים דבר האחד לשני". 

עוד נמסר בהודעה המפורטת כי בין הצדדים נקבעו תנאים נוספים בדבר אופן ניהול חברת הפרויקט וניהול ואחזקה של הפרויקטים השונים, "ובכלל זה שיווק הפרויקט, חלוקת רווחים, מימון הפרויקט, מכירת והעברת מניות החברת הפרויקט, ניגוד עניינים, שעבוד זכויות במניות החברה ו/או בפרויקט, סודיות, אי-תחרות, מיסים והוצאות, תרופות ובוררות.

בהתאם להערכות ראשוניות של אב-גד, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט המדובר הוא כ-665 מיליון שקל, וחלקה של החברה צפוי לעמוד על כ-530 מיליון שקל

כמו כן התקשרו החברה, חברת הפרויקט והיזם ו/או תאגיד בשליטתו בהסכם למתן שירותי ניהול, ולפיו היזם יעניק לחברת הפרויקט שירותי ניהול לפרויקט ושירותי איתור וקידום פרויקטים נוספים של
התחדשות עירונית למשך שלוש שנים, שתחילתן 30 יום לאחר חתימת הרוב החוקי הדרוש מבין בעלי הדירות". גם הסכם זה כולל כמה וכמה סעיפים. בהתאם להערכות ראשוניות של אב-גד, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט המדובר הוא כ-665 מיליון שקל, וחלקה של החברה צפוי לעמוד על כ-530 מיליון שקל.

כתבות נוספות שיעניינו אותך